Zemědělské družstvo Olšava

Vznik, historie a charakteristika Zemědělského družstva Olšava v Sehradicích


Transformace JZD Olšava na ZD Olšava

V krátkém období po průběhu „sametové revoluce“ a změně politického systému proběhla transformace i v našem zemědělském podniku, který byl v roce 1991 charakterizován:
- 1020 ha zemědělské půdy dané do pronájmu ZD
- 1200 ha lesní půdy, v průběhu let 1991 – 1996 vrácených vlastníkům (singulárním společnostem, lesním družstvům a osobám)
- JZD zaměstnávalo 728 členů, zejména v oblasti přidružených výrob, z toho počtu pracovalo v zemědělské výrobě 72 pracovníků (RV, ŽV a lesní výroba)
- Zásadní úbytek zaměstnanců byl způsoben odlivem pracovníků z přidružených výrob, které se postupně oddělily do samostatných společností. V první fázi byly pronajaty výroby a prostory, za které firmy platily pronájmy. Po roce 2003 se pronajímají prostory a plochy soukromým společnostem, a postupně, rozhodnutím členské schůze byly odprodány budovy a stavby na farmách Dolní Lhota, Horní Lhota a Slopné.
- V současné době, tj. od r. 2014 zůstal jako ekonomický základ farma Sehradice a farma živočišné výroby VKK-820, vybudovaná ve společném hospodaření v roce 1984.

Velkokapacitní kravín

Charakteristika podniku

V současnosti Zemědělské družstvo Olšava společně s dceřinou společností OLŠAVA-EKO s.r.o. (od r. 2007) hospodaří na 918 ha zemědělské půdy, z toho vlastní cca 30 ha. Zaměstnává 34 + 2 pracovníků.
Základní činnosti podniku:
- zemědělská výroba
- živočišná výroba, zaměřená na výrobu mléka + prodej býčků
- chov skotu bez tržní produkce mléka (OLŠAVA-EKO s.r.o.)
- pronájmy prostor a ploch

Výnosy, produkce (2014):

RV: průměrné výnosy:
- pšenice 56 q/ha
- triticale 48 q/ha
- víceleté trávy 240 q/ha
- luskoobilná směska 130 q/ha
Téměř veškerá produkce je podřízena potřebám živočišné výroby, která eviduje 510 ks skotu, v průměru se dojí 256 ks krav.
Průměrná roční dojivost činí 9007 kg mléka/dojnici (2014-15).

Ekologický chov skotu

OLŠAVA-EKO s.r.o.:

- založena 27. 12. 2006 jako dceřiná společnost ZD Olšava
- jednatel: Věra Saňáková
- obhospodařuje louky a pastviny v oblasti Bílých Karpat o výměře 480 ha, s průměrným stavem skotu bez tržní produkce mléka o 170 VDJ (velkých dobytčích jednotek).

A něco z historie družstevnictví na Valašskokloboucku:

JZD Olšava 1

JZD Olšava 2